Våra tjänster

Vi levererar resultat som räknas

Vi står på din sida
Därför tar vi personalens parti

Vi erbjuder rådgivning och avlastning till bolagsägare och företagsledare. Gemensamt för våra kunder är att de saknar HR-avdelning men önskar säkerställa att personalen och organisationen ombesörjs på bästa sätt. Därför väljer de att anlita Personalfokus.

Vi står på din sida. Därför tar vi personalens parti.

Vi erbjuder rådgivning och avlastning till bolagsägare och företagsledare. Gemensamt för våra kunder är att de saknar HR-avdelning men önskar säkerställa att personalen och organisationen ombesörjs på bästa sätt. Därför väljer de att anlita Personalfokus.

Bolagsägare

Med Personalfokus i styrelsen

Att uppdatera och planera affärsplanen varje år är en självklarhet för de flesta bolag. Det ger en god översikt över vart företaget står och vilka åtgärder som krävs för att nå försäljningsmål och kalkylerad vinst. Mindre vanligt är att planera för hur affärsplanen ska gå hand i hand med personalen, för att tillsammans arbeta för nå omsättningsmål, resultat och maximera bolagets kapacitet. Mindre företag, som av naturliga skäl saknar HR-avdelning, tvingas dessutom ofta lägga fullt fokus på det operativa arbetet och har svårt att hinna med personalarbetet. Utan ett strategiskt fokus på personalfrågor och organisationsutveckling löper bolaget på sikt risk att personalen blir omotiverad, arbetsprocesser blir ineffektiva, kompetent personal slutar och sjukskrivningarna ökar. Det är dessutom vanligt att det finns konflikter som ligger och skaver och att det uppstår en arbetsmiljö som inte stimulerar maximal prestation. Företaget presterar helt enkelt inte till sin fulla kapacitet. Men så behöver det bli. Här hjälper Personalfokus gärna till

Som styrelsemedlem agerar vi professionella rådgivare till företagets ägare och dess ledning. Vi erbjuder en organisationsinventering för att ta reda på vilka behov det aktuella bolaget har. Vi kallar det organisationsinventering. Ur ett personal- och organisationsperspektiv ser vi över verksamheten. Vi erbjuder sedan hjälp att sätta samman en åtgärdsplan och stöttar gärna ledningen under implementeringen.

Vår funktion är just att stötta ledning i att integrera personalfrågor med övergripande verksamhetsstrategi, säkerställa att organisationens medarbetare bidrar till övergripande affärsmål på bästa sätt samtidigt som de är motiverade och trivs på arbetsplatsen. I de fall ledningen saknar tid eller kompetens går vi in och avlastar.

Företagsledare

Operativa insatser som avlastar

För de allra flesta företagsledare är tidsbrist en stor utmaning. Rollen som VD eller företagsledare kräver ofta fullt fokus på huvuduppdraget vilket gör det svårt att även hinna med alla personalfrågor. Personalfrågor blir lätt ett konstant dåligt samvete. Som företagsledare har man dessutom helhetsansvar för personalen och dess utveckling. Ett ansvar vilket ibland kräver specialexpertis.

Vår erfarenhet är att det ofta rör områden som konflikter, organisationsutveckling, motivera medarbetare, utvecklingssamtal och sjukskrivningar. Utan tid och i vissa fall just den expertis som krävs kommer personalarbetet i skymundan. Men så behöver det inte vara. Personalfokus stöttar och coachar ledning och chefer inom de områden som rör personalfrågor. Vi hjälper till att skapa tydlighet och säkerställa att medarbetarna på bästa sätt bidrar till de övergripande affärsmålen samtidigt som de är motiverade och trivs på jobbet. Vi är en stöttande sparringpartner men kavlar gärna upp armarna och går in och avlastar när tiden inte räcker till.

Vi erbjuder operativa insatser som förbättrar din verksamhet

1. Förändring

Nya beslut behöver omsättas till beteende och handling. För att lyckas krävs att nya processer och arbetsmoment blir belönade.

2. Utveckling

Att utveckla verksamhet och personal är ett pågående arbete för att bibehålla en motiverad personalstyrka.

3. Motivation

Ett positivt arbetsklimat och en motiverad personalstyrka är avgörande. Målstyrning och feedback påverkar motivationen.

4. Rekrytering

Nya möjligheter kräver ibland ny personal som ska bli en del av bolagets kultur. Vi hjälper dig med organisationsförändringar.

Se ett föredrag med
Anna från Personalfokus

Våra erbjudanden i detalj

Vi är en stöttande sparringpartner men kavlar gärna upp armarna och går in och avlastar när tid eller kompetens inte räcker till inom följande områden:

  Motivation

Alla vet att personalens engagemang är avgörande i det långa loppet. Vi tillämpar senaste forskning kring belöningsmodeller och gamification. Vi coachar även ledning och chefer i hur belöning kan byggas in i befintliga arbetsprocesser och kopplas till nyckeltal.

 Målstyrning

Var tredje svensk saknar tydliga mål och kontinuerlig återkoppling. Båda är en förutsättning för arbetsmiljön och att personalen ska trivas. Vi gör det lätt med återkoppling genom att bryta ner vision, affärsplan och affärsmål till konkreta mål och delmål för de olika avdelningarna och personalen.

  Rekrytering

Outsourcing av rekrytering är inte bara en dyr process, den kräver mycket tid. Vi avlastar genom att skriva kravspec, sköta kontakten med rekryteringsfirma och genom att genomföra urval, djupintervjuer och second opinion.

  Konflikthantering

När en konflikt är ett faktum går vi handgripligen in och löser konflikten på bästa sätt. Vi genomför alltid en strukturerad utredning där vi analyserar orsak och objektivt kartlägger samtliga parters perspektiv, för att sedan implementera lämpliga åtgärder.

  Kulturbyggande

När ledning behöver stöttning i att bygga den kultur bolaget satt som sin vision hjälper vi gärna till. Vi säkerställer att värdeord och vision avspeglar sig i faktiska beteenden och handlingar bland hela personalstyrkan. Detsamma gäller vid sammanslagningar av avdelningar eller bolag.

  Effektivisering

Det finns många sätt att öka lönsamheten i ett bolag. Ett av de mest effektiva är att optimera personalens insats. Lönsamheten påverkas av allt från motivation och arbetsmiljö till konflikthantering och organisationsoptimering. Personalfokus säkerställer att alla medarbetare är motiverade och gör de man är bra på. Bara då kan man göra ett bra jobb.

  Organisationsförändring

Det går fort idag. Det som inte är under utveckling är under avveckling. Personalfokus har lång erfarenhet av effektiviseringar, utveckling och förändringsarbete. Vi hjälper dig genomföra effektiva organisationsförändringar och inkludera personalen.

  Personalutveckling

Vi stöttar VD och företagsledning i arbetet med personalutvecklingen. Vi erbjuder såväl rådgivning som konkreta operativa insatser kring individuell personalutveckling men vi håller också i teamutveckling och ledarskapsträning.

  Svåra samtal

Ibland kan det vara skönt att få råd och stöd. Ett sådant tillfälle är specifika personalsamtal. Vi hjälper till med svåra samtal och varslande av personal, rehabilitering av långtidssjukskrivna, stresshantering och vid konfliktlösning. Som företagsledare behöver du inte vara ensam.

  Effektiv mötesstruktur

Möten är ett av de viktigaste verktygen ett bolag har för att driva verksamheten framåt. Trots det anser endast 50% att mötestiden används effektivt. Genom att använda tydlig agenda, bryta ner mål till delmål, komma väl förberedda och strukturerat jobba med uppföljningar blir möten effektiva och dessutom meningsfulla.

  Uppsägning

Att säga upp personal kan ibland vara ett nödvändigt ont. Som arbetsgivare kan regelverket dessutom kännas som en stor labyrint som gör en obekväm situation än värre. Vi tar chefen genom hela processen och sitter med i såväl förhandlingar som fysiska möten med medarbetaren.

  Rehabilitering

När en medarbetare varit sjuk en längre tid är det viktigt att snabbt komma igång med rehabiliteringsinsatser. Den bästa rehabilitering bygger på kartläggning av medarbetarens situation och lämplig handlingsplan. Vi samordnar även med Försäkringskassan.

  Stresshantering

Idag upplever många stress och tycker det är svårt att själva finna lösningar och passande verktyg att hantera den. Alla våra interventioner bygger på senaste forskningen kring Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Med dessa metoder blir de allra flesta hjälpta efter en kortare tids kortare coaching.

  Återkoppling

Att få feedback är en av de viktigaste aspekterna för motivationen och trivsel. Trots det uppger endast 20% att de är nöjda med feedbacken chefen ger. Vi ger chefen verktyg och coaching att leverera kontinuerlig återkoppling och därmed öka motivation hos medarbetarna.

  Exitsamtal

Medarbetare som väljer att sluta sitter ofta på värdefull information. En information vilken kan hjälpa bolaget att förbättras. Vi genomför strukturerade djupintervjuer och stöttar verksamheten i lämpliga förbättringsåtgärder.